• Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Zahraničná stáž v Mexiku – Facultad De Medicina Universidad Autónoma De Nuevo León, Monterrey (Ortopedia Y Traumatología)
  • Urologické oddelenie, Nemocnica Poprad a.s
  • vzdelávací modul Manažment zdravotníctva – Vzdelávací program MBA
    (Master of Business Administration) – DTI University
  • Atestácia v odbore Urológia, LF SZU v Bratislave